Disclaimer

Identiteit van de onderneming

 Dit is een website van NV Merak, Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen, BTW BE 0417.226.296 (hierna “Merak”).

 Toepassingsgebied

 Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van deze website en zijn van toepassing op iedere persoon die deze website gebruikt (hierna “Gebruiker”). Door deze website te gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Merak (al dan niet via deze website) aangeboden producten en diensten.

Merak kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving wijzigen.

Toegang tot de website

Merak tracht naar best vermogen te allen tijde de toegang tot haar website te verzekeren. Zij kan echter niet garanderen dat haar website ononderbroken toegankelijk is.

Merak heeft het recht om een Gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot deze website (of een deel daarvan) te ontzeggen.

De toegang tot bepaalde delen van de website vereist een wachtwoord. De Gebruiker dient zijn wachtwoord vertrouwelijk en geheim te houden. Elk gebruik van de website na het ingeven van het wachtwoord van de Gebruiker wordt geacht door de Gebruiker te zijn verricht.

De informatie op de website

Merak tracht naar best vermogen om op deze website juiste en actuele informatie te verstrekken over Merak, haar filialen en hun respectievelijke activiteiten, producten en diensten.

Merak kan evenwel niet garanderen dat de informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de adviezen en de informatie over de door Merak aangeboden diensten en producten) op deze website of de websites waarnaar wordt verwezen op elk moment adequaat, actueel, accuraat, correct of volledig is.

In het bijzonder kan de Gebruiker de adviezen op deze website niet toepassen op een specifiek geval of in een specifieke situatie en dient hij hiervoor steeds voldoende bijkomend advies in te winnen.

Merak kan de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de documenten, prijzen, technische bepalingen en adviezen en de door Merak aangeboden diensten en producten) op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving wijzigen.                                                         

De intellectuele rechten

Deze website alsook de inhoud en de vormgeving ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, slogans, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, software, teksten, structuren, lay-out, logo's, merknamen en handelsnamen) worden beschermd door intellectuele rechten van Merak, haar filialen of eventuele andere rechthebbenden. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar zijn niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, databankrechten en merkenrechten.

Behoudens de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Merak en, desgevallend, de andere rechthebbenden, is elke reproductie, wijziging, overdracht, verkoop, verhuur, verspreiding, vertaling of openbaarmaking van deze website of de inhoud en vormgeving ervan, verboden.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolgingen.

Gebruik van de website

De Gebruiker verbindt zich er toe om de informatie op deze website niet op onrechtmatige of onwettige manier te gebruiken, en geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website zou worden stopgezet of beschadigd, of waardoor de website minder goed zou functioneren.

Aansprakelijkheid

Merak is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van (1) het gebruik van deze website of de websites waarnaar wordt verwezen (al dan niet via hyperlinks) of van de inhoud op deze websites; (2) het feit dat deze website (of bepaalde delen ervan) niet toegankelijk is of niet naar behoren functioneert; (3) het gebrek aan informatie op deze website; of (4) onvolledige of incorrecte informatie op deze website.

Merak is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen die op de website zouden voorkomen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, noch voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Bij schending van deze gebruiksvoorwaarden, de intellectuele rechten of andere rechten van Merak of derden, verbindt de Gebruiker zich ertoe om Merak of deze derden te vergoeden en te vrijwaren tegen eventuele aanspraken of vorderingen die het gevolg zijn van deze schending.

Cookies & Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies en verzamelt persoonsgegevens. Meer informatie hierover wordt uiteengezet in de Privacy & Cookies Policy.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en op alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van het gebruik van deze website, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Tenzij wettelijk anders bepaald, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, uitsluitend bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Merak behoudt zich het recht voor om de Gebruiker te dagvaarden voor een andere rechtbank.

Overige bepalingen

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

MyMerakIsOnline
Copyright 2023 Merak NV, all rights reserved.
Cookie part