PRIVACY & COOKIES POLICY

Merak hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie Policy lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en over welke rechten je beschikt.

 

Deze Privacy & Cookie Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze prospecten en (ex-)klanten, hun eventuele werknemers, aangestelden en/of contactpersonen, de personen die een bezoek brengen aan onze vestigingen, websites of sociale media pagina’s, alsook de personen die ons op een andere wijze contacteren of hun persoonsgegevens meedelen.

 

    1.     Verantwoordelijke voor de verwerking

 

N.V. Merak, Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0417.226.296 (hierna “Merak”, “wij” of “ons”), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Merak leeft hierbij onder meer Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) na, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Je kan contact met ons opnemen via brief aan bovenstaand adres, via het nummer (0)15 28 40 60 of via het e-mailadres info@merak.be.

    2.     Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

Je kan ons jouw persoonsgegevens onder meer overmaken wanneer je ons contacteert, tijdens een bezoek aan onze website (bijv. bij het invullen van het contactformulier, bij je inschrijving op MyMerak of bij het doorlopen van het bestellingsproces), in het kader van het gebruik van onze producten en diensten, of tijdens een bezoek aan onze sociale media pagina’s. In bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens ook ontvangen via verbonden ondernemingen, derde partijen (bijv. dataleveranciers zoals Bisnode met het oog op direct marketing dan wel om zekerheid te verkrijgen over de juistheid van onze gegevens), of partijen waarmee je een relatie hebt (bijv. jouw werkgever).

 

Zo kunnen wij onder meer de volgende gegevens verwerken: jouw naam en voornaam, adres, bedrijf, contactgegevens (e-mail, telefoon, GSM, fax, …), klantnummer, betalingsgegevens, inloggegevens, meegedeelde communicatie, enz. Bepaalde gegevens worden ook automatisch verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer je onze website bezoekt. Het gaat onder meer om informatie over jouw IP adres, browser en laatst bezochte internetpagina. Meer toelichting over het gebruik van cookies vind je in artikel 7 van deze Privacy & Cookie Policy.

 

    3.     Doeleinden van de verwerking

 

Jouw persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt:

 

  • om je de producten of diensten van Merak te kunnen leveren en de goede werking ervan te garanderen;
  • om te antwoorden op jouw vraag of verzoek;
  • om je informatie te verstrekken of e-mails te verzenden met aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • in het kader van klanten- en geschillenbeheer;
  • met het oog op marktonderzoek en de ontwikkeling van eventuele nieuwe diensten en activiteiten;
  • in het kader van een eventuele sollicitatie of vacature;
  • om de veiligheid van de website te garanderen, statistieken op te maken of analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van onze website, en de inhoud van onze website en sociale media pagina’s optimaal te houden;

  • om fraude en inbreuken te bestrijden;
  • om wettelijke verplichtingen na te leven of verzoeken van bevoegde autoriteiten te beantwoorden.

 

Deze verwerkingen zijn onder meer gegrond op (i) jouw toestemming, (ii) de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract, (iii) wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, en/of (iv) onze gerechtvaardigde belangen (o.a. ons belang om een uitstekende dienstverlening te kunnen bieden, om onze klantenrelatie te onderhouden, om een veilige website te kunnen aanbieden, enz.).

 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om het vooropgestelde doeleinde te bereiken, dan wel zolang we dit wettelijk verplicht zijn of de gegevens nodig hebben in het kader van een rechtsvordering.

 

We wijzen er op dat onze website links of referenties kan bevatten naar andere sites, die Merak  niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. We raden je dus aan om aandachtig het privacyreglement te lezen van elke site die je bezoekt, daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

    4.     Mededeling aan derden

 

Merak kan jouw persoonsgegevens delen met eventuele rechtsopvolgers en andere entiteiten binnen de groep en met bepaalde van onze contractuele partners, bijvoorbeeld om te zorgen voor een correcte opvolging van jouw registratie, bestelling of verzoek, om de door ons aangeboden diensten mogelijk te maken, of voor validatie, koppeling, aanvulling of correctie van jouw persoonsgegevens (bijv. Bisnode, zie www.bisnodeenu.be). Indien Merak jouw persoonsgegevens aan derden zou (moeten) doorgeven, dan gebeurt dit enkel op basis van jouw toestemming, tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij ons hiervoor kunnen beroepen op ons gerechtvaardigd belang (bijv. doorgifte aan juridische dienstverleners in geval van een geschil). Indien jouw persoonsgegevens zouden worden doorgegeven aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte (bijv. ons filiaal in Zwitserland), dan gebeurt dit enkel op basis van adequaatheidsbesluiten dan wel gepaste waarborgen.

 

    5.     Jouw rechten

 

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens, het recht op verbetering en wissing van deze gegevens, alsook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken. Merak wijst er evenwel op dat de uitoefening van deze rechten aan bepaalde wettelijke voorwaarden is onderworpen.

 

Indien de verwerking van jouw gegevens is gebaseerd op jouw toestemming, dan kan je deze toestemming op elk moment intrekken.

 

Verder heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 

Je kan deze rechten – indien toepasselijk – uitoefenen door verzending van een e-mail aan info@merak.be, via de rubriek ‘contact’ op onze website of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy. Merak behoudt zich het recht voor om een bewijs van jouw identiteit te vragen.

 

Voor klachten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je je ook steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

    6.     Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Merak heeft gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

 

    7.     Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze website bezoekt. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer.

 

Cookies helpen ons om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website, om jouw gebruik van de website toe te laten (bijv. het onthouden van de inhoud van het winkelkarretje), om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. Merak maakt hierbij onder meer gebruik van Google Analytics (voor meer info, zie: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/).

 

Deze website gebruikt eveneens advertentiecookies om jouw internetgedrag binnen en buiten onze website te volgen en advertenties aan te passen aan jouw interesses, waarbij desgevallend een beroep wordt gedaan op derde partijen. Ook kun je via onze website informatie delen via sociale media. Voor de cookies die door deze sociale media worden geplaatst, verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze partijen.

 

Behalve wat betreft de cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website, kan je kiezen of we gebruik maken van cookies. Door de website te gebruiken en op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken, aanvaard je het gebruik van cookies. Je kan op elk moment je toestemming intrekken via jouw browserinstellingen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 

 

Hou er rekening mee dat het weigeren van cookies ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

 

    8.     Wijzigingen

 

Merak kan deze Privacy & Cookie Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

MyMerakIsOnline
Copyright 2020 Merak NV, all rights reserved.